รายชื่อบริษัทมหาชนที่เข้าร่วมโครงการ

5 

1              บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด(มหาชน) 24           บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)
2              บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 25           บริษัท ศุกภาลัย จำกัด(มหาชน)
3              บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 26           บริษท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด(มหาชน)              
4              บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) 27           บริษัท โกลว์ จำกัด(มหาชน)
5              บริษัท หาดทพย์ จำกัด (มหาชน) 28           บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
6              บริษัทป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 29           บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
7              บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) 30           บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)
8              บริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด มหาชน 31           บริษทั ลานนารซอรีสเซส์จำกัด (มหาชน)
9              บริษัทนานมีจำกัด (มหาชน)   32           บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
10           บริษัทอมรินทร์จำกัด (มหาชน) 33           บริษัท สยามโกลบอล เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
11           บริษัทไทยประกันชีวิต                34           บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)
12           บริษัทสามารถ เทเลคอมจำกัด (มหาชน)   35           บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด(มหาชน)
13           บริษัทเทพธานีกรีฑาจำกัด(มหาชน)    36           โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
14           บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด   37           โรงพยาบาลกรุงเทพห่วงโซ่
15           บริษัท มาลีสามพรานจำกัด(มหาชน) 38           บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
16           บริษัทซีแพค จำกัดมหาชน 39           บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
17           บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด มหาชน 40           บริษัท เอสวีไอ จำกัด(มหาชน)
18           บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัสจำกัด(มหาชน) 41           บริษัทAcc แอ็ควานซ์ คอนเท็ค เซนเตอร์ จำกัด(มหาชน)
19           บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) 42           บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทริส์ จำกัด (มหาชน)
20           บริษัท ศรีตรัง อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด 43           บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน) 
21           บริษัท แอล เอช ไฟแนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
22           บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
23           บริษัท เอสซี แอลเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)