1

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรมในประเทศไทย
โครงการนี้จัดทำเพื่อ : ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาปฎิบัติธรรมที่วัดป่า ชนบท เพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธ แล้วเป็นการช่วยให้ชนบทเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของฝรั่ง ที่ไปปฎิบัติธรรม
หลักการทำงาน : ทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติทราบโครงการนี้ผ่านสื่อต่างๆโดยโครงการนี้มีเว็บไซด์คือ www.happywat.com