โครงการทุนการศึกษาเพื่อคนดีมีศีล5

7

โครงการนี้จัดทำเพื่อ : การให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก ที่ในอดีตมุ่งเน้นแค่เด็กยากจน ผลการเรียนดี เท่านั้น ให้เพิ่มเงื่อนไขว่าเด็กต้องเป็นคนดีจริงๆ เพื่อให้ส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสทางการศึกษา และป้องกันเด็กที่ได้เงินจากทุนการศึกษานำเงินไปทำในสิ่งที่ไม่ดี (ปัจจุบันเด็กจำนวนมากที่ได้รับทุน นำเงินไปใช้ในทางไม่ดี เล่นพนัน-เที่ยวกลางคืน-ดื่มสุรา)
หลักการทำงาน : เจรจาวัดทั่วประเทศแล้วสอบถามเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา แล้วให้ทางวัดที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติ ในการได้รับ ทุนการศึกษา ว่าต้องเป็นยากจน เรียนดี นิสัยดี(อยู่ในศีล5)