8

โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการนี้จัดทำเพื่อ : ให้เด็กและเยาวชนเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม โดยส่งเสริมให้มีโรงเรียนที่มีการสอนแบบวิถีพุทธมีมากขึ้นและได้รับการยอมรับ
หลักการทำงาน : เราดำเนินการติดต่อให้โรงเรียนต่างๆเปิดการสอนแนววิถีพุทธมากขึ้น ส่วนโรงเรียนที่สอนอยู่แล้ว เราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักและเข้าเรียนโรงเรียนเหล่านี้ และทางเราก็พยายามสร้างมาตรฐานโรงเรียนวิถีพุทธให้มีรูปแบบที่ชัดเจน มีคุณภาพดี ด้านการเรียน และสอนให้คนเป็นคนดี