Follow Us

โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตร-ชาวชนบท ทั่วประเทศ

หลังจากดำเนินการมาหลายปีโครงการนี้คืบหน้าน้อยมาก ด้วยปัญหาต่างๆ  ในปีนี้เราจะดำเนินการติดต่อบริษัทที่รับออกแบบเว็บไซด์  เพื่อให้บริษัทเหล่านี้ช่วยออกแบบเว็บไซด์และช่วยทำการตลาดให้กลุ่มชาวบ้านกลุ่มต่างๆ  ซึ่งเราคาดหวังว่าจะเป็นการยกระดับรายได้ชาวบ้านตามชนบทต่างๆ เพราะสินค้าในชนบท จำนวนมากเป็นสินค้าที่ดี  แต่ชาวบ้านไม่มีความชำนาญในการทำการโปรโมทประชาสัมพันธ์สินค้า  ทางเราจึงจะเป็นผู้ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ออกแบบเว็บไซด์  กับ กลุ่มชาวบ้าน  โดยเราจะเจรจาให้บริษัทรับออกแบบเว็บไซด์ ช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

โครงการรวบรวม หน่วยงานรับ

9

โครงการรวบรวม หน่วยงานรับปรึกษาคดีความต่างๆ เพื่อช่วย คนยากจน/คนตกงาน/ลูกจ้าง/บุคคลต่างๆ ให้ได้รับความเป็นธรรม ความยุติธรรม
โครงการนี้จัดทำเพื่อ : ช่วยให้คนยากจน/คนตกงาน/ลูกจ้าง/บุคคลต่างๆ ที่มีปัญหาด้านคดีความให้ได้รับความช่วยเกลือด้านกฎหมาย ได้รับความเป็นธรรม
หลักการทำงาน : เราดำเนินการรวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่รับปรึกษาคดีความต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายต่ำมาก แล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้

โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ

8

โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการนี้จัดทำเพื่อ : ให้เด็กและเยาวชนเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม โดยส่งเสริมให้มีโรงเรียนที่มีการสอนแบบวิถีพุทธมีมากขึ้นและได้รับการยอมรับ
หลักการทำงาน : เราดำเนินการติดต่อให้โรงเรียนต่างๆเปิดการสอนแนววิถีพุทธมากขึ้น ส่วนโรงเรียนที่สอนอยู่แล้ว เราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักและเข้าเรียนโรงเรียนเหล่านี้ และทางเราก็พยายามสร้างมาตรฐานโรงเรียนวิถีพุทธให้มีรูปแบบที่ชัดเจน มีคุณภาพดี ด้านการเรียน และสอนให้คนเป็นคนดี

โครงการขยายผลงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2557 เป็น เข้าพรรษางด 3 ไม่

22

โครงการนี้จัดทำเพื่อ : ปัจจุบันมีการรณรงค์เรื่องเข้าพรรษางดเหล้า เรามุ่งขยายโครงการโดยเพิ่มอีก 2 ข้อ คือ ไม่นอกใจคู่ครอง(หรือ เป็นชู้เขา) และ ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
หลักการทำงาน : เจรจาวัดทั่วประเทศ ให้ขยายโครงการจาก เข้าพรรษางดเหล้า เป็นเข้าพรรษา งด 3 ไม่ เพื่อสังคมที่สงบสุข และ คนในประเทศมีศีลธรรม เพราะปัจจุบันคนจำนวนมากแย่งคู่ครองผุ้อื่น(เป็นชู้)เพียงเพราะเห็นว่าคนนั้นร่ำรวย และปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการท้องก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอย่างมาก